به کمک نیاز داری؟
فهرست
استان آذربایجان غربی

فرصتهای کارآفرینی در استان آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی با داشتن حدود 37411 کیلومتر مربع یعنی 2.2 درصد از مساحت کل کشور در شمال غربی ایران به عنوان یکی از استان های مرزی واقع شده است. مرزهای طولانی استان آذربایجان غربی با عراق، داشتن مرز با کشورهای ترکیه و آذربایجان، وجود منابع مناسب آب و خاك، تنوع اقوام و داشتن نیروی […]