به کمک نیاز داری؟
فهرست
استان کرمان

فرصتهای کارآفرینی در استان کرمان

استان کرمان با مساحت بیش از 183/285 کیلومتر مربع و با در بر گرفتن حدود یازده درصد کل کشور، پهناورترین استان ایران است. با توجه به شرایط اقلیمی، میزان منابع آب، موقعیت اجتماعی و روش کشت زمین ها، استان کرمان را به سه منطقه کشاورزی تقسیم می کنند. مناطق کشاورزی خشک و کویری (رفسنجان، زرند، […]